Úřední deska

Stav ke dni 6.4.2020

Úřední deska obce je fyzicky zavěšena vedle vstupu do obecního úřadu.


Majetkoprávní záležitosti

Datum Název a anotace Zveřejnil
10.6.2019 Záměr prodeje pozemku parc. č. 270/47 Admin
25.5.2018 Záměr prodeje pozemku parc.č.: 270/36 Admin
30.10.2017 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor Admin
8.9.2017 Záměr Obce Štarnov - prodej pozemků Admin
1.11.2016 Záměr Obce Štarnov - dočasné užívání nemovitostí / pacht, nájem Admin
16.7.2014 Záměr prodeje pozemku p.č. 270/32 v k.ú. Štarnov Admin
3.3.2014 Štarnov - údaje o nemovitých věcech Admin
2.9.2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Admin
10.6.2013 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek - k.ú. Štarnov Admin
2.1.2012 Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - František Čouka, Dana Čouková - přístavba pohostinství a bytu ke stávajícímu objektu prodejny potravin ve Štarnově č.p. 78 Admin

Opatření obecné povahy

Datum Název a anotace Zveřejnil
4.3.2020 Opatření obecné povahy stanoven í přechodné úprava na MK Admin
27.2.2020 Veřejná vyhláška přechodná úprava na MK Admin
3.2.2020 Veřejná vyhláška AOP ČR opatření obecné povahy č. 1/2020 Admin
1.11.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o úplném znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 2a Admin
2.10.2019 Omezení nakládání s povrchovými vodami Admin
27.6.2019 Veřejná vyhláška - Ochranná pásma letiště Bohuňovice Admin
27.6.2019 Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Štarnov Admin
15.5.2019 veřejná vyhláška vyjímka bobr evropský Admin
10.4.2019 veřejná vyhláška opatření obecné povahy bobr evropský Admin
19.9.2018 veřjná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice III-4468 Štarnov-Březce Admin
8.11.2017 opatření obecné povahy MZE Admin
20.9.2017 opatření obecné povahy MZE Admin
4.5.2017 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Admin
27.3.2017 KÚ Olomouc - Odbor životního prostředí a zemědělství - Veřejná vyhláška - stanovení záplavového území Admin
8.2.2016 MÚ Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - nesouhlas s návrhem stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Admin
5.11.2014 Záměr prodeje pozemku p.č. 270/26 v k.ú. Štarnov Admin
15.10.2014 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Bartoňková Admin
6.10.2014 Oznámení o vydání územního plánu Štarnov Admin
2.5.2014 Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu územního plánu Štarnov Admin
10.10.2013 Úřad práce - Veřejně prospěšné práce Admin

Ostatní

Datum Název a anotace Zveřejnil
30.11.2018 Úzení rozhodnutí č. 59/18 elektrizace trati Uničov Olomouc Admin
3.9.2018 Zpravodaj DSO Mikroregion Šternbersko Admin
26.2.2018 Rozhodnutí dočasný zákaz vstupu do lesů Admin
20.12.2017 Rozhodnutí Splašková kanalizace Admin
30.10.2017 Výběrové řízení na zaměstnance OÚ - údržba Admin
17.8.2017 dočasný zákaz vstupu do lesů Admin
17.8.2017 dočasný záklaz vstupu do lesů Admin
17.8.2017 Dočasný zákaz vstupu do lesů Admin
12.7.2017 Nařízení SVS Admin
29.6.2017 Infomace o výskytu nákazy Afrického moru prasat na území ČR Admin
25.5.2017 Nařízení státní veterinární správy Admin
19.4.2017 Závěrečný účet Mikroregin Šternbersko za rok 2016 Admin
12.4.2017 Závěrečný účet SOSM 2016 Admin
12.4.2017 Návrh rozpočtu SOSM na rok 2017 Admin
5.4.2017 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Návrh výroku ÚR veřejnou vyhláškou - Vachová, Vacho Admin
27.3.2017 Nařízení Státní veterinární správy Admin
15.11.2016 Elektronická evidence tržeb - EET Admin
15.11.2016 Pozvánka na valnou hromadu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Admin
1.8.2016 Výlukový jízdní řád platný 11. a 12.8.2016, vždy 7:20 až 15:45 hod. Admin
1.8.2016 Výlukový jízdní řád platný 8. až 10.8.2016, vždy 7:25 až 15:35 hod Admin
27.1.2016 Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk Olomouc zahájení zjišťovacího řízení Admin
1.1.2016 Návrh rozpočtu SOSM na rok 2016 Admin
1.1.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2015 Admin
1.1.2016 Výlukový jízdní řád platný od 27. 2., 8:00 hod. do 21. 3. 2016, 24:00 hod. Admin
1.1.2016 Výlukový jízdní řád platný od 22.3.2016 0:00 hod. do 24.3.2016, 14:00 hod. Admin
31.12.2015 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2015 Admin
30.11.2015 Záměr prodeje pozemků Admin
19.10.2015 Usnesení o opakované dražbě Admin
5.10.2015 Mikroregion Šternbersko - Návrh rozpočtu Mikroregionu Šternbersko na rok 2016 Admin
5.10.2015 Mikroregion Šternbersko - Pozvánka na valnou hromadu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko Admin
14.9.2015 MÚ Šternberk, Odbor životního prostředí - Rozhodnutí - splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní Admin
14.9.2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon Admin
27.7.2015 Obec Štarnov zveřejňuje záměr směny pozemků Admin
13.7.2015 Program zlepšování kvality ovzduší - Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Admin
7.7.2015 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení zahájení územního řízení - RD Štarnov - Malé štěrky Admin
6.7.2015 MÚ Šternberk, Odbor životního prostředí - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení splašková kanalizace Štarnov Admin
1.7.2015 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Územní rozhodnutí o umístění stavby RD malé Štěrky IS Admin
5.1.2015 Vyúčtování stočného za rok 2014 Admin
15.12.2014 Oznámení o zahájení zadávacího řízení na akci: Zateplení obecního úřadu a kulturního střediska - obec Štarnov Admin
7.11.2014 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Územní rozhodnutí č. 44/14 - o umístění stavby - splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní Admin
15.9.2014 Záměr prodeje pozemku, p.č.1021, 36/2 Admin
11.9.2014 Oznámení zahájení územního řízení - splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní Admin
7.7.2014 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu - Štarnov Admin
27.5.2014 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Oldřich Klein Admin
23.10.2013 MÚ Šternberk, Usnesení zastavení řízení veřejnou vyhláškou Admin
14.8.2013 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostíod roku 2013 Admin
22.7.2013 Veřejnosprávní smlouva o výkonu Městské policie Šternberk na území obce Štarnov Admin
12.7.2013 Oznámení o zveřejnění návrhu územního plánu Štarnov Admin
11.7.2013 Stavební povolení - Cyklistická stezka Olomouc – Šternberk Admin
8.7.2013 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Jan Veselský Admin
1.7.2013 Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy - Látal, Lisá Admin
24.4.2013 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - cyklistická stezka Olomouc - Šternberk - poslední etapa Admin
20.3.2013 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor - hodpoda Na hřišti Admin
12.11.2012 Výzva k předložení nabídky - Štarnov - přeložka plynovodu Admin
9.7.2012 Obec Štarnov - odvodnění Admin
2.7.2012 Územní rozhodnutí - František Vrážel - rozhodnutí o umístění stavby Admin
2.1.2012 Informace ke sčítání lidu 2011 - sčítací komisaři Admin
2.1.2012 Informace ke sčítání lidu 2011 Admin
2.1.2012 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Obec Štarnov - přeložka STL plynovodu Admin
2.1.2012 MÚ Šternberk - Rozhodnutí - Kanalizační řád veřejné kanalizace Obce Štarnov Admin

Rozpočet, závěrečný účet obce

Datum Název a anotace Zveřejnil
6.3.2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 obec Štarnov Admin
6.3.2020 Komentář k návrhu roupočtu na rok 2020 obce Štarnov Admin
6.3.2020 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2021-2022 obec Štarnov Admin
25.2.2020 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2019 Admin
25.2.2020 výkaz zisku a ztrát SOSM za rok 2019 Admin
25.2.2020 příloha SOSM za rok 2019 Admin
25.2.2020 zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 SOSM Admin
13.11.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Šternbersko na roky 2021-2022 Admin
13.11.2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Šternbersko rok 2020 Admin
28.5.2019 Návrh účetní závěrky obce Štarnov za rok 2018 Admin
28.5.2019 Návrh závěrečného účtu obce Štarnov za rok 2018 Admin
22.5.2019 Závěrečný účet za rok 2018 Mikroregionu Šternbersko Admin
27.2.2019 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2018 a návrh rozpočtu SOSM na rok 2019 Admin
14.2.2019 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 Admin
14.2.2019 Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na roky 2020-2021 Admin
2.2.2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 Obce Štarnov Admin
30.1.2019 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 Admin
30.1.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu p.o. na roky 2020-2021 Admin
28.11.2018 návrh rozpočtu na rok 2019 Mikroregion Šternbersko Admin
28.11.2018 návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 Mikroregion Šternbersko Admin
28.11.2018 návrh rozpočtu na rok 2019 Mikroregion Šternbersko Admin
28.11.2018 návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 Mikroregion Šternbersko Admin
29.5.2018 Závěrečný účet Mikroregion Šternbersko za rok 2017 Admin
21.5.2018 Návrh závěrečného účtu obce Štarnov za rok 2017 Admin
21.5.2018 Návrh účetní závěrky obce Štarnov za rok 2017 Admin
17.4.2018 Rozpočet ZŠ a MŠ Štarnov, p.o. Admin
17.4.2018 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Štarnov, p.o. Admin
1.4.2018 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štarnov Admin
1.4.2018 Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štarnov Admin
9.3.2018 SOSM výkaz FIN 2-12 M Admin
9.3.2018 SOSM výkaz zisku a ztrát Admin
9.3.2018 SOSM Rozvaha Admin
9.3.2018 SOSM Příloha Admin
9.3.2018 SOSM zpráva o přezkoumání hospodaření Admin
9.3.2018 SOSM Závěrečný účet Admin
9.3.2018 SOSM Návrh rozpočtu Admin
9.1.2018 Schválený rozpočet na rok 2018 Admin
9.1.2018 Schválený střednědobý výhled na roky 2019-2020 Admin
24.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Obce Štarnov Admin
23.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020 Mikroregionu Šternbersko Admin
19.6.2017 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2016 Admin
19.6.2017 Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 Admin
19.6.2017 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2016 Admin
5.5.2017 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 Admin
5.5.2017 Návrh závěčného účtu obce za rok 2016 Admin
5.5.2017 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 Admin
5.5.2017 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2016 Admin
14.4.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017 Admin
17.3.2017 Schválený rozpočet na rok 2017 Admin
17.3.2017 Komentář k rozpočtu 2017 Admin
17.3.2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2019 Admin
24.2.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 Admin
24.2.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2019 Admin
24.2.2017 Komentář k rozpočtu 2017 Admin
22.2.2017 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Admin
31.12.2015 Účetní uzávěrka za rok 2015 Admin
31.12.2015 Komentář k rozpočtu 2016 Admin
30.11.2015 Návrh rozpočtu příjmů a výdajů Obce Štarnova na rok 2016 Admin
5.1.2015 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2014 Admin
5.1.2015 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2014 - Příloha Admin
5.1.2015 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2014 - Rozvaha Admin
5.1.2015 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2014 - Výkaz zisku a ztrát Admin
5.1.2015 Účetní závěrka obce Štarnov za rok 2014 Admin
1.1.2015 Závěrečný účet obce za rok 2015 Admin
1.12.2014 Komentář k rozpočtu 2015 Admin
1.12.2014 Rozpočet - Příjmy a výdaje na rok 2015 Admin
13.1.2014 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2014 - FIN 2-12 M Admin
1.1.2014 Závěrečný účet Obce Štarnov za rok 2013 Admin
2.12.2013 Komentář k rozpočtu 2014 Admin
7.10.2013 Rozpočet na rok 2014 Admin
7.10.2013 Rozpočtový výhled 2015 - 2016 Admin
1.1.2013 Závěrečný účet obce Štarnov za rok 2012 Admin
10.12.2012 Rozpočet 2013 - komentář Admin
12.11.2012 Rozpočet 2013 - příjmy, výdaje Admin
2.1.2012 Závěrečný účet obce Štarnova za rok 2011 Admin
26.12.2011 Rozpočet 2012 - příjmy, výdaje Admin
5.12.2011 Schválený rozpočet na rok 2012 Admin
30.11.2011 Rozpočet 2012 - komentář Admin
31.1.2011 Závěrečný účet obce Štarnova za rok 2010 Admin
20.12.2010 Komentář k Návrhu rozpočtu Obce Štarnova na rok 2011 Admin
1.12.2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 - výdaje Admin
1.11.2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 - příjmy Admin
1.1.2009 Rozpočet obce pro rok 2009 Admin

Smlouvy

Datum Název a anotace Zveřejnil
15.11.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 714/03/S/1 Admin
15.11.2016 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Kolková, Kindl Admin
15.11.2016 Návrh veřejnoprávní smlouvy - Kindl, Kolková Admin
11.11.2016 Oznámení o uzavření smlouvy Admin
9.6.2016 Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací Admin
31.12.2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Štarnova Admin
27.10.2014 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Bartoňková Admin
14.4.2014 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Švarc, Švarcová Admin
26.3.2014 MÚ Šternberk, Odbor stavební - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Švarc, Švarcová Admin
1.7.2013 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy veřejnou vyhláškou - Jan Veselský Admin
10.6.2013 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Cyklistická stezka Olomouc - Šternberk - poslední etapa Admin

Veřejné zakázky

Datum Název a anotace Zveřejnil
22.7.2019 veřejná vyhláška RD Weiglerová, Rezler p.č.36032 Admin
24.7.2018 Malé Štěrky III. etapa - výzva Admin
24.7.2018 Malé Štěrky III. etapa - SoD Admin
24.7.2018 Malé Štěrky III. etapa - Přílohy k výzvě Admin

Volby

Datum Název a anotace Zveřejnil
3.5.2019 Oznámení o místě a době konání voleb do EP Admin
15.4.2019 Informace pro voliče - volby do EP Admin
9.4.2019 informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby do EP Admin
9.4.2019 jmenování zapisovatelky - volby do EP Admin
20.3.2019 stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP 24.a 25. května 2019 Admin
12.9.2018 Oznámení o místě a době konání voleb do Zastupitelstva obce Štarnov Admin
2.8.2018 Stanovení počtu členů OVk pro volby do Zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5.a 6. října 2018 Admin
2.8.2018 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZO konaných ve dnech 5. a6. října 2018 Admin
10.11.2017 Stanovení minimálního počtu členů OVk pro volbu prezidenta České Republiky Admin
21.10.2017 VOLBY 2017 Admin
4.10.2017 oznámení o místě do době konání voleb Admin
30.8.2017 informace o počtu a síldle voleního okrsku Admin
11.11.2016 Přehled krajských voleb 2016 Admin
1.10.2016 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Admin
20.9.2016 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Štarnově pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Admin
1.9.2016 Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev krajů , konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Admin
1.7.2016 Oznámení o místě a konání voleb do zastupitelstev krajů Admin
24.9.2014 Oznámení o místě a době konání voleb Admin
17.7.2014 Stanovení počtu členů ZO pro následující volební období Admin
7.4.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Admin
20.3.2014 Rozpočtový výhled 2015 - 2016 Admin
3.3.2014 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Admin
2.10.2013 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Admin
2.10.2013 Oznámení o místě a době konání voleb Admin
23.9.2013 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 25. a 26 října 2013 Admin
20.9.2013 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Štarnově pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013 Admin
16.9.2013 Oznámení o místě a době konání volby prezidenta České republiky Admin
12.8.2013 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve Štarnově pro volbu prezidenta České republiky Admin
1.1.2013 Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky Admin

Vyhlášky

Datum Název a anotace Zveřejnil
29.11.2019 OZV o místním poplatku ze psů Admin
29.11.2019 OZV o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady na rok 2020 Admin
26.8.2019 Veřejná vyhláška RD parc.č. 270/46 Daňkovi Admin
26.8.2019 Veřejná vyhláška RD parc.č. 270/28 Pawlasovi Admin
2.7.2019 veřejná vyhláška elektrizace trati Uničov Olomouc stavební povolení Admin
10.6.2019 veřejná vyhláška RD Ocelíkovi parc.č. 2704 Admin
30.5.2019 veřejná vyhláška elektrizace trati Uničov Olomouc Admin
13.5.2019 Veřejná vyhláška RD Poučovi parc.č. 270/41 Admin
24.4.2019 veřejná vyhláška FU daň z nemovitých věcí na rok 2019 Admin
26.3.2019 veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na MK - kanalizace Admin
26.3.2019 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTARNOV Admin
13.3.2019 veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy silnice Štarnov Brezce Admin
12.2.2019 veřejná valáška stanovení místní úprava na MK p.č. 1014/1 Admin
11.1.2019 vdřejná vyhláška místní úpravy provozu na MK p.č. 1014/1 Admin
9.1.2019 veřejná vyhláška RD Jareš parč.č. 270/29 Admin
2.1.2019 veřejná vyhláška stanovení místní úpravy na MK Admin
19.12.2018 veřejná vyhláška o uzavření veřejnoprávní smlouvy Bergasto s.r.o. Olomouc Admin
11.12.2018 veřejná vyhláška AOP ČR Admin
29.11.2018 veřejná vyhláška RD Tišoňovi parc.č. 270/45 Admin
28.11.2018 veřejná vyhláška přechodná úprava na MK splašková kanalizace Admin
28.11.2018 veřejná vyhláška přechodná úpravana MK vodovod Admin
20.11.2018 veřejná vyhůáška úpravy provozu na MK Admin
19.11.2018 veřejná vyhláška terénní úpravy v obci Štarnov Admin
17.10.2018 Veřejná vyhláška RD parc.č. 270/45 v k. ú. Štarnov Admin
2.10.2018 veřejná vyhláška omezení nakládání s povrchovými vodami Admin
12.9.2018 veřejná vyhláška Elekrizace trati Uničov Olomouc Admin
12.9.2018 veřejná vyhláška RD Dokoupilovi parc.č. 270/44 Admin
20.8.2018 veřejná vyhláška stavební povolení Lávka přes Sitku Admin
20.8.2018 vedřejná vyhláška zahájení ÚŘ Elektrizace trati Uničov Olomouc Admin
14.8.2018 veřejná vyhláška aktualizace zásad územního rozvoje Olomouckého kraje Admin
18.7.2018 veřená vyhláška stavební povolení skupinový vodovod Admin
3.7.2018 Veřejná vyhláška stavební povolení silnice Štarnov-Březce Admin
21.6.2018 veřejná vyhláška Admin
14.6.2018 Veřejná vyhláška RD parc.č. 295/1,2 v k. ú. Štarnov Admin
14.6.2018 Veřejná vyhláška Větrný park Jívová- kabelové vedení Admin
14.6.2018 Veřejná vyhláška skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov Admin
14.6.2018 veřejná vyhláška skupinový vodovod Bohuňoivce, část Štrnov Admin
2.5.2018 veřejná vyhláška RD parc.č. 295/1,2 Plachta Admin
23.4.2018 veřejná vyhláška Větrný park Jívová Admin
23.4.2018 veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí Admin
16.4.2018 Veřejná vyhláška RD parc.č. 270/49 MUDr. Sylva Smékalová Admin
13.3.2018 veřejná vyhláška RD Reichovi parc.č.270/42 v k. ú. Štarnov Admin
21.11.2017 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení splašková kanalizace Admin
4.10.2017 veřejná vyhláška o uzavření veřejnoprávní smlouvy RD Kubíček Admin
4.10.2017 veřejná vyhláška o uzavření veřejnoprávní smlouvy RD Filip Admin
20.9.2017 veřejná vyhláška RD Ing. Filip parc.č. 98/14 Admin
20.9.2017 veřejná vyhláška RD Mgr. Kubíček parc.č. 98/14 Admin
30.6.2017 Veřejná vyhláška podjezd pro cyklisty pod mostem č.ev. 4468-1 Admin
29.6.2017 veřejná vyhláška RD Mareš parc.č. 98/11 Admin
12.6.2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy RD Poučovi parc.č. 112/2 veřejnou vyhláškou Admin
29.5.2017 veřejná vyhláška RD parc.č. 98/1 a 98/11 Jiří Mareš Admin
26.5.2017 Veřejná vyhláška podjezd pro cyklisty pod mostem č.ev. 4468-1 Admin
26.5.2017 veřejná vyhláška RD parcč. 112/2 Poučovi Admin
27.4.2017 veřejná vyhláška FU - daň z nabytí nemovitých věcí Admin
11.11.2016 Veřejná vyhláška (KU Olomouc) Admin
19.10.2015 MÚ Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy Admin
16.7.2015 Program zlepšování kvality ovzduší - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Admin
1.6.2015 Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška Admin
5.1.2015 Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015 Admin
3.6.2013 Nařízení č. 1/2013 - Tržní řád Admin
31.12.2012 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Daň z nemovitostí na rok 2013 Admin