Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 1. Název

  Obec Štarnov

 2. Důvod a způsob založení

  Obec Štarnov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný celek.

  Obec:
  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

  Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 3. Organizační struktura

  1. Obec Štarnov je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 15 členné. Obec se při své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce zřídilo jako své kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor.

   Výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti je 5 členná rada, která ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Tvoří ji starosta, 2 místostarostové a 2 členové rady, volení z řad členů zastupitelstva obce. Rada obce zřídila komisi kulturní a technickou.

   Úkoly obce v oblasti samostatné působnosti i přenesené působnosti plní Obecní úřad. Obecní úřad tvoří starosta, 2 místostarostové a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

   Zastupitelstvo pro volební období 2014 – 2018

  2. Obcí zřizované nebo řízené organizace: Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

   Organizační složky obce: Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Obecní knihovna

 4. Kontaktní spojení

  1. Kontaktní poštovní adresa

   Obec Štarnov
   Štarnov 131
   783 14 Bohuňovice

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Obec Štarnov
   Štarnov 131
   783 14 Bohuňovice

  3. Úřední hodiny

   Pondělí, Středa: 8-12, 13-17 hod.

  4. Čísla faxu

   ------

  5. Telefonní čísla

   pevná linka: 585 389 513

  6. Adresa internetové stránky

   www.starnov.cz

  7. Adresa e-podatelny
   Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:
   • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec@starnov.cz
  8. Další elektronické adresy

   ID datové schrnáky: 8tdaaurn

 5. Případné platby lze poukázat

  Číslo účtu: Česká spořitelna: 1801692339/0800

 6. 00635685

 7. DIČ

  Obec není plátcem DPH

 8. Dokumenty

  1. Seznamy hlavních dokumentů

   Úřední deska

   Územní plán

  2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace

  Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti Obce Štarnov se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o poskytnutí informace se podávají na OÚ.

 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

  • osobní podání (ústně či písemně) - v úředních hodinách na obecním úřadě: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
  • elektronicky - prostřednictvím e-podatelny na adres obec@starnov.cz
  • písemně - podání poštou na adresu obecního úřadu: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice
  • telefonicky - tel. číslo obecního úřadu: 585 389 513
 11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je obecným procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování orgánů obce jakožto správních orgánů. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu, vydanému ve správním řízení podle správního řádu, je odvolání.

  Postup dle správního řádu se uplatní tehdy, nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, apod.) nebo nejedná-li se o samostatnou zvláštní právní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

  1. Součástí rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je vždy také poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Proti rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je možno podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání ve správním řízení (z odvolání musí být zřejmé kdo jej činí, které správní věci se týká a co se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně podepsané). Kromě toho, že odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu, musí z něj být také patrné, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Pokud podání nemá předepsané náležitosti, pomůže správní orgán účastníku řízení nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení (ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal obecnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.
   O odvolání obvykle rozhoduje příslušný krajský úřad jako nadřízený správní orgán.

   Proti blokové pokutě, uložené v blokovém řízení dle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, se odvolat nelze.

   Proti příkazu, vydanému v příkazním řízení (zjednodušené správní řízení) dle § 150 správního řádu lze podat odpor s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu (v případě příkazního řízení dle § 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, činí lhůta 15 dnů) u obecního úřadu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a obecní úřad pokračuje ve správním řízení.

   Rozhodnutí správního orgánu vydané ve správním řízení je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat k příslušnému krajskému soudu (do jehož obvodu spadá sídlo obecního úřadu) ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.
   Proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu obecního úřadu se lze bránit stížností dle § 175 správního řádu v případech, kdy nelze použít odvolání. Stížnost se podává ústně či písemně u obecního úřadu, který vede řízení.

  Odvolací orgány v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informací:
  Příslušným odvolacím orgánem v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací týkajících se výkonu přenesené působnosti Obce Štarnov je Krajský úřad Olomouckého kraje. Příslušným odvolacím orgánem v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací týkajících se výkonu samostatné působnosti Obce Štarnov je starosta obce, pokud zastupitelstvo obce nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce.
  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.
  Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad s výjimkou případů, kdy obecní úřad stížnosti ve stanovené lhůtě sám zcela vyhoví poskytnutím požadované informace, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 12. Formuláře

  Žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí příspěvku

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu apod. včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR a dále zejména na stránkách Portálu veřejné správy ČR.

 14. Předpisy

  1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

   Pokud chcete nahlédnout do některého ze zákonů, nařízení apod. můžete použít následující odkaz portal.gov.cz/portal/obcan

  2. Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací

 16. Licenční smlouvy

  Obec žádné výhradní licence neposkytuje.

 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Dostupné zde

 18. Informace povinně zveřejňované obcí dle ust. §5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

  Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 19. Informace povinně zveřejňované obcí dle ust. §5 odst. 5 zák. č. 106/1999 Sb.

  Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky. V současnosti obec nevede žádné veřejně přístupné rejstříky tohoto charakteru.

 20. Při řešení životních situací a vyhledávání informací lze využít dále následující fulltextové odkazy:

  Katastr nemovitostí

  Obchodní rejstřík

  Živnostenský rejstřík

  Administrativní registr ekonomických subjektů – ARES

  Registr zdravotnických zařízení

  Ostatní registry a rejstříky státní správy

 21. Registr oznámení veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

  Informace o registru

  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce, jakož i dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, popř. vzniklých finančních závazků. Písemná oznámení o jiných vykonávaných činnostech (§ 9), oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) a negativní oznámení o výše uvedených skutečnostech (§ 12 odst. 2), podávaná veřejnými funkcionáři ve lhůtách dle tohoto zákona po celou dobu výkonu jejich funkce, jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").

  Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí mimo jiné:

  členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

  starosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

  vedoucí úředníci územního samosprávního celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu

  Registr oznámení je veden v písemné podobě evidenčním orgánem, kterým je pro výše uvedené veřejné funkcionáře starosta.

  Nahlížení do registru

  Registr je veřejný a každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy, které však nejsou veřejnými listinami:

  • osobně u evidenčního orgánu, a to do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů.
  Poučení

  Přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, spáchá ten, kdo se dopustí kteréhokoli z následujících jednání:

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
  • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru