Rozhlas

Pozvánka na jednání zastupitelstva 25.9.2017 v 18.00 hod.

18.9.2017

P o z v á n k a
na jednání Zastupitelstva obce Štarnova, které se uskuteční v pondělí dne 25.9.2017 v 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Štarnov. Účast na jednání je pro zastupitele povinná. V případě neúčasti je nutno se předem omluvit.

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Zpráva o činnosti Rady obce od uplynulého jednání Zastupitelstva
3. Zpráva o hospodaření obce k 31.7.2017
4. Projednání zápisu z jednání finančního výboru
5. Změny rozpočtu obce Štarnova k 30.9.2017
6. Schválení úvěru
7. Prodej pozemků p.č270/27, 270/28 ,270/40, 270/41, 270/42, 270/4, 270/46, 270/44, 270/45 , vše v k.ú. Štarnov
8. Prodej pozemku p.č. 1067/19 v k.ú. Štarnov
9. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích v obci
10. Různé
11. Diskuse
12. Schválení usnesení
13. Dotazy občanů
14. Závěr

tenisová škola pro děti

tenisová škola pro děti

Nabídka brigády

24.5.2017

Obec Štarnov vyhlašuje nabídku na dohodu o provedení práce (brigáda pro potřeby Obce Štarnova) .
Jedná se především o sečení trávy, údržbu obce apod.
Nabízená cena za hodinu práce je 95,- Kč/hod. hrubého.
Zájemci se mohou přihlásit písemně nebo osobně na Obecním úřadě.